Towarzystwo Maryi – Montfortanów SMM (Misjonarze Montfortanie) – rys historyczno-charyzmatyczny

 

     Instytut Societas Mariae Monfortana, S.M.M. (Towarzystwo Maryi – Montfortanie), jest Instytutem Zakonnym na prawie papieskim, założonym przez św. Ludwika Marii Grignion z Montfort w 1705 r., zatwierdzonym przez Papieża Leona XII w dniu 20 maja 1825 r. Zgromadzenie, posługuje się skróconą nazwą Misjonarze Montfortanie.

     Zgromadzenie jest obecne w 24 krajach i liczy około 900 członków w całym świecie. Zgromadzenie jest częścią Rodziny montfortańskiej, razem ze Zgromadzeniem Sióstr Córek Bożej Mądrości i Braci Montfortanów św. Gabriela. Charyzmat Zgromadzenia jest ściśle związany z duchowością, z praktykowaniem prawdziwego i doskonałego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. Poprzez tę duchowość, Misjonarz Montfortanin dąży do tego, aby się zjednoczyć z Najświętszą Maryją Panną, swoją Panią i Królową, a przez Nią z Jezusem Chrystusem. W charyzmacie podkreśla się cztery aspekty: Maryja, współpraca, ewangelizacja i brak przywiązania. Tak rozumiana i praktykowana duchowość daje misjonarzowi możliwość, aby kontynuować misje Jezusa, na wzór samych apostołów. Misjonarze Montfortanie są powołani do tego, aby zauważać i odpowiadać na potrzeby Kościoła, dla Jego odnowy, podejmując w sposób szczególny działania misyjne, stąd nazwa misjonarze. W misjach jesteśmy otwarci na współpracę z innymi kapłanami, siostrami zakonnymi i świeckimi. Ważną formą zaangażowania misyjnego jest organizowanie rekolekcji, zarówno dla duchownych, osób konsekrowanych, jak i świeckich. Rekolekcje mają za cel rozumienie dynamizmu doskonałego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny, aby dusza mogła się uświęcić i stać się doskonałym narzędziem do świętości innych.

     Misjonarze Montfortanie są powołani do głoszenia Dobrej Nowiny, do służby Kościołowi i wszystkim ludziom, do których są posłani. Wraz z członkami społeczności w której się znajdują, pracują jako zespół, aby kontynuować działalność, jaką podjął Założyciel na rzecz odnowy Kościoła i ewangelizacji ubogich.

     Po uzyskaniu zgody Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego, decyzją kompetentnej władzy Zgromadzenia – Przełożonego Generalnego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Nadzwyczajnej Generalnej Rady oraz po uzyskaniu zgody własnej Zwyczajnej Rady Generalnej, w dniu 7 listopada 2016 r. w Częstochowie, przy ul. Noskowskiego 13, został formalnie erygowany pierwszy w Polsce dom zakonny Towarzystwa Maryi – Montfortanów (Misjonarzy Montfortanów).