Spis treści

[B. DWA STRONNICTWA]

7. Oto, moi drodzy Bracia, każdego dnia jawią się przed nami dwa stronnictwa24: Jezusa Chrystusa i świata. Po prawej stronie znajduje się stronnictwo naszego umiłowanego Zbawiciela25. Oto wspina się ono pod górę, ścieżką bardziej niż kiedykolwiek stromą, ciasną i wąską z powodu zepsucia świata. Na przedzie idzie boso nasz dobry Mistrz, ukoronowany cierniem, okryty krwią, obarczony ciężkim Krzyżem. Za Nim podąża garstka tylko najdzielniejszych osób, jedni nie słyszą bowiem Jego delikatnego głosu wśród zgiełku świata, inni zaś nie są na tyle odważni by naśladować Go w ubóstwie, cierpieniu, upokorzeniach i w innych krzyżach, jakie codziennie koniecznie dźwigać trzeba będąc w Jego służbie.

8. Po lewej stronie natomiast znajduje się stronnictwo świata lub szatana26, najliczniejsze, najbardziej imponujące i błyskotliwe, przynajmniej z pozoru. Cały wspaniały świat biegnie tam i tłoczy się, choć drogi są szerokie i bardziej niż zwykle udeptane przez tłum, napływający tam masowo; są usłane kwiatami, wysadzone przyjemnościami i zabawami, wyłożone złotem i srebrem27.

9. Po prawej stronie, mała trzódka idąca za Jezusem Chrystusem28 mówi tylko o łzach, o pokucie, modlitwach i o wzgardzie dla świata. Słychać tu jedynie przerywane szlochem słowa: „Cierpmy, płaczmy, pośćmy, módlmy się, prowadźmy życie ukryte, uniżajmy się, wyzbywajmy się dóbr, umartwiajmy się29, bo kto nie ma Ducha Jezusa Chrystusa, czyli Ducha Krzyża, ten do Niego nie należy30. Ci zaś, co należą do Jezusa Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało razem z jego pożądaniami31. Bo też trzeba się upodabniać do Jezusa Chrystusa32 albo iść na zatracenie. Odwagi, odwagi! Jeżeli Bóg jest dla nas, w nas i przed nami, któż będzie przeciwko nam33? Ten, który w nas przebywa, mocniejszy jest od tego, który jest w świecie. Sługa nie jest większy od swego pana34! Chwila małego utrapienia gotuje bezmiar chwały wiecznej35. Mniej jest wybranych niż się to zdaje36. Tylko ludzie odważni i gwałtowni zdobywają niebo37; wieniec zaś otrzyma ten tylko, kto walczył przepisowo, zgodnie z zasadami Ewangelii38, a nie wedle zasad świata. Walczmy więc mężnie, biegnijmy szybko, by osiągnąć cel, aby zdobyć wieniec”39! Tak oto i podobnie, bożymi słowami, Przyjaciele Krzyża wspierają się wzajem.

10. Ludzie zaś tego świata – przeciwnie. Zachęcają się do trwania w swym pozbawionym skrupułów złu, wołając co dnia: „Życie, życie! Pokój, pokój40! Radość, radość! Jedzmy, pijmy41, śpiewajmy, tańczmy, bawmy się! Bóg jest dobry; Bóg nie po to nas stworzył, by nas potępić; Bóg nie wzbrania nam zabaw; wszak przez nie nie będziemy potępieni; nie miejmy żadnych oporów! Non moriemini, itp.”42.

11. Pamiętajcie, drodzy Bracia, że nasz dobry Jezus teraz kieruje ku nam wzrok i mówi każdemu z nas: „Oto wszyscy prawie opuszczają Mnie na królewskiej drodze Krzyża. Zaślepieni bałwochwalcy drwią z mego Krzyża jak z szaleństwa, uparci żydzi widzą w nim tylko zgorszenie43 przedmiotu budzącego grozę. Heretycy natomiast łamią go i odrzucają jako coś godnego pogardy. Mogę więc rzec tylko, ze łzami w oczach i z Sercem przebitym boleścią: dzieci moje, które wychowałem na własnej piersi i uczyłem w swej szkole, członki Ciała mego, które ożywiałem swoim Duchem, opuściły Mnie i wzgardziły Mną, stając się nieprzyjaciółmi mego Krzyża44! – Numquid et vos vultis abire45? Czy także i wy chcecie Mnie opuścić, uciekając od mojego Krzyża, jak ludzie tego świata – tym samym – liczni antychryści: antichristi multi46? Aby upodobnić się do tego świata47, Czy chcecie wzgardzić ubóstwem mojego Krzyża i uganiać się za bogactwami? Pragniecie unikać cierpień mego Krzyża dla szukania przyjemności; znienawidzić upokorzenia mojego Krzyża dla ubiegania się o zaszczyty? Mam wielu fałszywych przyjaciół, co zarzekają się, iż Mnie miłują, ale w rzeczywistości nienawidzą bo mego Krzyża nie kochają. Wielu mam przyjaciół stołu, a bardzo niewielu Krzyża mojego”48.

12. Odpowiadając na to przepełnione miłością wezwanie Jezusa wznieśmy się ponad siebie samych; nie dozwólmy się uwieść naszym zmysłom, jak Ewa49. Wpatrujmy się jedynie w ukrzyżowanego Jezusa50, który daje początek naszej wierze i ją udoskonala; uciekajmy od żądzy, która jest cechą tego zepsutego świata51. My kochajmy Jezusa Chrystusa pięknie – czyli poprzez krzyże różnego rodzaju. Rozważajmy wspaniałe słowa naszego umiłowanego Nauczyciela, zawierające całą doskonałość życia chrześcijańskiego: Si quis vult venire post me, abneget semetipsum, et tollat crucem suam, et sequatur me52! Jeśli kto chce iść za Mną...

 

_______________

24Por. Mt 6, 24

25Por. Mt 25,33.

26Por. Mt 25,33.

27Por. Mt 7,13.14.

28Por. Mt 25,33.

29Por. J 16,20.

30Por. Rz 8,9.

31Ga 5,24.

32Por. Rz 8,29.

33Rz 8,31.

34J 13,16; 15,20.

35Por. 2 Kor 4,17.

36Por. Mt 20, 16; Łk 13, 23.24.

37Por. Mt 11,12.

38Por. 2 Tm 2,5.

39Por. 1 Kor 9,24.25.

40Por. Jr 6,14; 8,11.

41Por. Iz 22,13; Mt 24,37-39; Łk 17,26-28; 1 Kor 15,32.

42Rdz 3,4.

43Por. 1 Kor 1,23.

44Por. Iz 1,2; Flp 3,28.

45J 6,68.

461 J 2,18.

47Por. Rz 12,2

48Por. Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, II, 11, n. 1.

49Por. Rdz 3,6.

50Por. Hbr 12,2.

51Por. 2 P 1,4.

52Mt 16,24; Łk 9,23.